XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024
XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024

XE TẢI 5 CHÂN CHENGLONG H7 POWER THÙNG MUI BẠT ĐỜI 2024

Giá bán 1,635,000,000 VNĐ

Số tiền trả trước: 298,000,000 VNĐ. Xem dự toán trả góp
Giá khuyến mãi: Liên hệ 0919 59 00 92 (24/7)
  • Kích thước lọt lòng thùng: 9.700 x 2.360 x 830/2.150 mm
  • Tự trọng: 12.470 Kg
  • Tải trọng: 21.400 Kg (Chưa cộng 10%)
  • Tổng tải trọng: 34.000 Kg
  • Động cơ Diesel dung tích 8.424 Cm3, loại 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng thương hiệu Yuchai
  • Lốp thương hiệu Linglong- Cỡ 12R22.5

Chenglong là cái tên thương hiệu xe tải đã rất nổi tiếng tại Việt Nam với dải sản phẩm đầy đủ tải trọng từ nhỏ đến lớn để khách hàng có thể lựa chọn. Tại thị trường Việt Nam hiện nay, mẫu xe tải có tải trọng lớn nhất hiện nay của CHENGLONG là Xe tải 5 chân Chenglong H7 có mã LZ1340H7GBT, đây là mẫu xe nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Dongfeng Liễu Châu. Sở hữu các đặc điểm nổi bật như thiết kế mẫu Cabin H7 - New Power thế hệ mới nhất, tải trọng hàng hóa cao có thể đáp ứng các nhu cầu chuyên chở hàng hóa khác nhau. Quý khách hàng có thể yên tâm sử dụng xe Chenglong H7 5 chân mà không phải suy nghĩ về chất lượng và tải trọng xe. 

1. Xe tải Chenglong 5 chân hay xe tải Chenglong 5 giò ?

Theo các gọi dân gian của cánh tài xế xe tải, để dễ nhận biết được chiếc xe đó có công thức bánh xe là 6 x 4; 8 x 4 hay 10 x 4 thì có 1 cách gọi dân gian cho dễ hiểu là xe 3 chân, 4 chân hay 5 chân hoặc có thể thay tên gọi "chân" = "giò" cũng được.

Chenglong-h7-5-chan
Chân hay giò ở đây có nghĩa là số trục ngang của bánh xe, trục có nhiệm vụ chính là truyền lực đến các bánh xe. Thông thường một trục có thể là bánh đơn hoặc bánh đôi
Vậy xe tải 5 chân có nghĩa là xe tải này có 5 trục và được phân bố đều trên toàn xe. Hai trục đầu tiên có nhiệm vụ chính là để điều hướng, còn từ trục thứ 3 đến thứ 5 khi cần có thể co lên và hạ xuống phù hợp với tải trọng hàng hóa mà xe đang chở.

chenglong-5-gio

2. Xe tải Chenglong 5 chân ga cơ hay ga điện? 

Chenglong H7 5 chân từ trước tới nay có hai loại động cơ có công suất 340Ps hay gọi là động cơ máy cơ - ga cơ (đã không được nhập từ năm 2017) và động cơ máy điện – ga điện có công suất 350Ps được nhập từ cuối năm 2018.
Mỗi dòng động cơ có 1 ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Nhưng do quy định về tiêu chuẩn khí thải hiện nay mà dòng xe tải 5 chân Chenglong ga cơ không còn được nhập khẩu về Việt Nam nữa.

3. Đặc điểm nổi bật của xe tải Chenglong H7 5 chân là gì ?

3.1. Thiết kế mạnh mẽ, lôi cuốn trên từng đường nét

Xe tải Chenglong 5 chân nói riêng hay xe Chenglong H7 nói chung được thiết kế bởi đội ngũ xe hơi hàng đầu thế giới, đem đến cho người sử dụng cảm giác cầm lái độc đáo riêng biệt. 

chenglong-h7 logo-chenglong-sang

Mặt nạ trước cabin được thiết kế dạng hình thác nước với các khe hút gió lớn, mặt nạ ga lăng có đường viền mạ Crom bao quanh, tạo điểm nhấn khi nhìn trực diện vào xe. Logo Chenglong kích thước lớn hình con Rồng được cách điệu đẹp mắt và phát sáng khi bật Chìa khóa xe được bật.

Cụm đèn pha được đặt xếp lên nhau dạng tầng, kết hợp với mặt nạ la găng cho cảm giác sang trọng, hiện đại. 

Thế hệ Cabin H7 là thế hệ Cabin mới nhất hiện nay của hãng Chenglong với phiên bản 3.0 là dòng Cabin có tên gọi H7 Power

3.2. Nội thất sang trọng, tiện nghi, thoải mái nhất cho người sử dụng

Tiếp theo là phần nội thất của xe, điểm đầu tiên tạo nên sự nổi bật là không gian cabin xe vô cùng rộng rãi bao gồm 2 ghế ngồi một ghế tài và một ghế phụ phía sau là giường nằm hoàn toàn tách biệt với buồng lái. Ghế tài xế được nâng cấp với nhiều sự tiên nghi cao nhất như hệ thống sấy, thông gió sau lưng; Ghế được bọc da và điều chỉnh đa hướng....

vo-lang-xe-chenglong-h7 Ghe-tai-xe-xe-chenglong

Đồng hồ táp lô Xe tải thùng 5 chân Chenglong H7 được thiết kế vô cùng hiện đại và đẹp mắt. Phần điều khiển trung tâm gồm tay phanh locke; Núm nâng hạ cầu treo được để phía trước giúp thuận tiện thao tác.

Xe được trang bị điều hòa trung tâm với tổng cộng 5 họng gió cho khoang cabin luôn có được bầu không khí trong lành và mát mẻ. Radio hiện đại với nhiều băng tần, giúp người điều khiển xe cảm thấy thư giãn với các bài nhạc.

đồng hồ táp lô xe chenglong 5 chân ra-di-o

 Hộc để cốc nước hoặc cốc gạt tàn thuốc lá; Ổ lấy điện cắm xạc điện thoại và hộc để điện thoại, giấy tờ cần lấy nhanh được thiết kế đơn giản và tiện dụng.

Hộc để đồ cá nhân xe tải chenglong 5 chân ghế phụ xe chenglong 5 chân

 Thế hệ cabin H7 nóc cao nên cho khoang cabin có chiều cao 1.92m, giúp không gian trong khoang cabin rộng rãi nhất. Chính vì vậy, các hộc để đồ cá nhân được tận dụng tối đa từ không gian rộng rãi đó.

hộp đựng đồ cá nhân xe chenglong tải thùng hộc đựng đồ cá nhân xe tải chenglong
dieu-chinh-kinh ra-di-o-blutooth

 Xe được thiết kế 2 giường nằm phía sau rộng rãi, giúp tài xế và phụ xe được nghỉ ngơi thoải mái nhất

3.3. Trang bị an toàn tiên tiến nhất cho dòng xe tải hiện nay

Các tính năng an toàn trên xe tải Chenglong 5 chân đều tiên tiến nhất hiện nay, phải kể đến như:

Khung xương xe được thiết kế khung xương rồng với các tấm thép bản lớn cường độ cao được dập và hàn với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Khung xương xe chenglong H7 chenglong h7
phanh-abs bup-sen-thang

 Hệ thống phanh ABS của Wabco có tính năng ổn định và độ an toàn nhất hiện nay; Hệ thống phanh khí xả động cơ- phanh xy lanh nâng cao hiệu suất phanh và giúp giảm cự ly phanh;

Hệ thống phanh búp sen hơi; ...đều được trang bị trên xe tải 5 chân Chenglong

3.4. Đông cơ mạnh mẽ

dong-co-yuchai

Tất cả các dòng xe Chenglong trên thị trường Việt Nam đều sử dụng hãng động cơ Yuchai nổi tiếng thế giới và xe tải mui bạt Chenglong 5 chân sử dụng dòng động cơ Model YC6L350-50 cho công suất cực đại đạt 350HP, hoàn toàn phù hợp tải nặng và chinh phục mọi cung đường tại Việt Nam. 

may-xe-chenglong tubor xe chenglong h7

Xe sử dụng Tubor kép, mang đến nguồn khí nạp vào động cơ mạnh nhất, phối trộn với lương nhiên liệu Diesel cho khả năng cháy trong buồng tốt có hiệu suất cao nhất.

Hộp điện Bosh trên xe chenglong hop-so-fast

 Lượng nhiên liệu Diesel được điều khiển phun trực tiếp thông qua bộ điều khiển ECU hang BOSH nổi tiếng thế giới. Các kim phun được điều khiển bởi ECU, sau khi nhận các tín hiệu đầu vào từ các cảm biến, giúp cho động cơ Common Rail đạt được hiệu suất hoạt động cao nhất đồng thời hạn chế tối đa tiếng ồn và lượng khí thải ra môi trường

Hộp số 9 số tiến, 1 số lùi xe chenglong Hộp số 2 tầng xe tải chenglong 5 chân

 Sự kết hợp hoàn hảo giữa động cơ YUCHAI; Hệ thông điều khiển ECU hãng BOSH và hộp số FAST GEAR cho khả năng vận hành xe bền bỉ; mạnh mẽ và đặt hiệu suất sử dụng tốt nhất của xe tải thùng 5 chân Chenglong.

3.5. Khung gầm cứng cáp, chắc chắn và chịu tải cao

Khung gầm xe Chenglong 5 chân

Tất cả hệ thống Xát xi xe tải 5 chân Chenglong được dập trực tiếp 1 lần dập trên 2 tấm thép cho ra Xát xi kép có độ khít cao nhất. Giúp tăng khả năng chịu lực, độ vững và độ ổn định cho xe.

công nghệ dập xát xi xe chenglong xát xi kép chenglong

 Ngoài ra, các Khung gia cường chịu lực được bố trí nằm ngang vuông góc với 2 thanh dọc của Xát xi, tăng cường độ cứng cho hệ thống khung xe.

3.6 Xe tải 5 chân Chenglong có thực sự tiết kiệm nhiên liệu ?

Tạo hình Cabin được thiết kế khí động học đồng thời sử dụng lốp có gai dọc có lực ma sát thấp giúp giảm lực cản và những tiêu hao không cần thiết từ đó tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm độ ồn cho khoang cabin

Xe sử dụng lớp khung Chassi và khung Cabin bằng thép cường độ cao, trọng lượng nhẹ giúp cho tự trọng xe thấp giúp tăng tải trọng cho xe và tiết kiệm nhiên liệu khi xe không tải trọng.

xe-tai-5-chan-hai-au

Động cơ Yuchai dung tích xy lanh nhỏ, kết hợp Tubor kép tăng công suất xe mà lại tiết kiệm nhiên liệu tối đa cho xe.

Hộp số xe gồm 9 số, tiến và 2 số lùi có đồng tốc, giúp xe vượt mọi địa hình 

Lốp xe sử dụng thế hệ lốp có hệ số ma sát đường thấp khi xe chạy nhưng hệ số ma sát cao khi phanh xe. Lốp xe tốt, giúp tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành xe tốt hơn.

4. Xe tải thùng mui bạt Chenglong 5 chân lọt lòng thùng 9.7m ?

thung-xe-chenglong-5-chan

Là loại thùng tiêu chuẩn với kích thước thùng dài 9.7m, tải trọng hàng hóa 21.400 Kg. Thùng được thiết kế 09 bửng gồm 4 bửng hông và 01 bửng sau thùng, chiều cao bửng là 830mm; Vách ngoài Inox dập sóng dọc theo thân xe; Vách trong tôn mạ kẽm; Trụ thùng gồm 10 trụ dạng U140mm, kết hợp bo dọc và bo ngang U140mm; 

thung-xe-chenglong-h7-5-chan h7-5-chan

 Sàn xe dạng phẳng gân lá me hoặc sàn phẳng; có độ dày 5mm

xe-chenglong-haiau-5-chan dầm thùng xe tải 5 chân chenglong

 Xe có 17 thanh kèo ngang, có thể nâng lên cao hơn 1 chút so với tiêu chuẩn 2.150 mm. Thùng gồm 18 khóa bửng dạng đuôi tôm.

can-hong-thung-xe-chenglong chenglong-5-chan-tieu-chuan

 Dầm ngang có 28 dầm ngang U100mm; Dầm dọc U140mm dày 5mm; Vè chắn bùn trước sau bằng Inox; Cản hông bằng thép mạ kẽm hộp và cản sau bằng thép U100 sơn kẻ sọc vàng.

khoa-duoi-tom thung-xe-tai-chenglong-9.7m

xe-chenglong-gia-bao-nhieu

 Liên kết giữa phần thùng và Xát xi bằng các quang U phi 15mm và các bát xéo được kết nối bằng Bulon; Giúp thùng nằm cố định trên xát xi mà không bị xô lệch khi tải nặng hoặc có va chạm phần thùng.

5. Có nên mua xe tải Chenglong 5 chân thùng mui bạt không?

Để trả lời được câu hỏi trên, Chúng ta cùng liệt kê những ưu điểm mà xe tải 5 chân Chenglong đang có nhé !

► Xe tải thùng Chenglong 5 chân hiện nay đang được rất nhiều đơn vị lớn sử dụng bởi thương hiệu CHENGLONG vốn dĩ đã đi sâu vào sự tin tưởng của khách hàng từ trước tới nay.

► Mức tiêu thụ nhiên liệu không có hàng 22 Lít/ 100Km; Có hàng hóa đủ tải: 28 Lit/100Km (Số liệu thực tế do các Doanh nghiệp sử dụng xe cung cấp)

► Xe được nhập khẩu 100% từ nhà máy Chenglong nên chất lượng được đảm bảo

► Thiết kế xe đẹp mắt với dòng cabin H7 thế hệ 3.0 mới nhất là dòng Cabin H7 New Power

► Mạng lưới bảo hành xe CHENGLONG do Tổng Kho Xe Tải- Ô tô Hải Âu đầu tư trải dài lên đến 43 cơ sở trên Toàn quốc với các trung tâm 4S- 3S- 2S

chenglong-h7-hai-au

► Xe có tải trọng cao nhất trong phân khúc xe tải

► Mức tiêu hao nhiên liệu thấp, hiệu quả kinh tế cao. Động cơ xe tải 5 chân Chenglong là dòng máy điện nên Động cơ bền bỉ, mạnh hơn dòng máy cơ. 

► Phụ tùng xe với giá rẻ; Dễ kiếm tìm và có sẵn nhiều trên thị trường.

► Giá trị xe giữ được lâu, giá trị thanh lý sau khi sử dụng cao nên hiệu quả đầu tư ban đầu được đảm bảo.

6. Mua xe Chenglong 5 chân thùng mui bạt ở đâu uy tín và giá rẻ nhất?

Tổng kho xe tải là đơn vị Ủy quyền phân phối dòng xe thương mại CHENGLONG - HẢI ÂU tại thị trường Miền Nam- Tổng kho xe tải đạt tiêu chuẩn 4S về xe Chenglong, đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu về xe.

Đến với Chúng tôi, bạn không chỉ được trải nghiệm, lái thử miễn phí các dòng xe có sẵn tại đây mà bạn sẽ còn được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình bởi dàn đội ngũ nhân viên tư vấn cực kỳ chất lượng, được đào tạo bài bản của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn giải đáp mọi băn khoăn, thắc mắc về dòng xe mà bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng.

chenglong-hai-au

Thấu hiểu được những nỗi lo của khách hàng khi bước vào con đường kinh doanh. Chúng tôi đã đưa ra chính sách hỗ trợ cho vay trả góp qua ngân hàng lên đến 80%, lãi suất siêu ưu đãi, thủ tục cho vay cực kỳ nhanh chóng. Điều này sẽ góp phần giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp mới bắt đầu kinh doanh sẽ giảm bớt những nỗi lo về kinh tế.

Xem thêm: Mẫu thùng xe tải Chenglong 5 chân mui bạt bửng nhôm siêu đẹp ở video dưới.

7. Thông số kỹ thuật chính

Giá bán xe Chenglong 5 chân H7 tải thùng mui bạt thùng 9.7m thùng tiêu chuẩn hiện tại là: 1.635.000.000 VND, hãy gọi Hotline: 0919 590092 để nhận giá tốt nhất

Tên sản phẩm Xe tải Chenglong H7 POWER 10x4 loại 5 chân thùng mui bạt

Model

LZ1340H7GBT
Động cơ Yuchai, model động cơ YC6L350-50
tiêu chuẩn khí thải Euro V, hệ thống phun nhiên liệu điện tử common-rail+bộ xử lý khí thải SCR; thương hiệu BOSCH
Xilanh thẳng hàng-4kỳ, có tubo tăng áp
Số xilanh động cơ- đường kính xilanh: 6-113×140 mm
Công suất cực đại 330hp(243 kW), tốc độ vòng quay: 2200r/min
Mô men xoắn cực đại: 1400 Nm tại 1200-1600 r/min
Dung tích : 8.424 cm3
Ly hợp Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén
Hộp số Model: FAST 9JS135T-B, cơ khí, số sàn, 9 số tiến, 02 số lùi
Khung chassi Loại hình thang, 2 lớp
Hệ thống treo trước: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, số lượng 10
Hệ thống treo sau: Phụ thuộc, nhíp lá, số lượng 10
Thùng nhiên liệu: 600 L hợp kim nhôm có nắp khóa nhiên liệu. Van WABCO, có phanh ABS
Hệ thống lái Trục vít – êcu bi, có trợ lực thủy lực. Góc quay tối đa bánh trong 48o , bánh ngoài 36o
Hệ thống phanh Khí nén 2 dòng, tang trống, có ABS
Lốp xe Cỡ lốp 11.00R20 (lốp bố thép), hiệu Linglong 
Cabin Model: H7 New Power, cabin lật chuyển bằng điện, ghế lái bóng hơi, gương điều chỉnh điện, kính điều chỉnh điện có điều hòa, radio, 2 giường, 2 ghế ngồi
Ắc quy Ắc quy khô, điện áp 12V(150Ah) x 2
Kích thước Chiều dài cơ sở: 1950+3.550+1350+1350
Kích thước bao: 12.200 x 2.500 x 3630 mm
kích thước lọt lòng thùng bạt: 9.700 x 2.360 x 830/2150 mm
Khối lượng Khối lượng bản thân (kg): 12.470
Khối lượng toàn bộ (Kg): 34.000
Khối lượng hàng hóa (Kg): 21.400
Hiệu suất Tốc độ tối ưu (km/ h): 90
Khả năng leo dốc tối đa (%): 30    
Bán kính quay vòng tối thiểu (m): 24
Xe tải

Chi phí lăn bánh

0

150,000

400,000

12,480,000

3,520,000

3,500,000

Dự toán vay vốn

1,389,750,000

16,544,643

3,763,906

20,308,549

Nếu vay 1,389,750,000 thì số tiền trả trước là 298,000,000
(đã bao gồm phí lăn bánh)

số tiền trả góp hàng tháng

Số ThángDư Nợ Đầu KỳTiền GốcTiền LãiPhải TrảDư Nợ Cuối Kỳ
11,389,750,00016,544,6437,527,81324,072,4551,373,205,357
21,373,205,35716,544,6437,438,19623,982,8391,356,660,714
31,356,660,71416,544,6437,348,57923,893,2221,340,116,071
41,340,116,07116,544,6437,258,96223,803,6051,323,571,429
51,323,571,42916,544,6437,169,34523,713,9881,307,026,786
61,307,026,78616,544,6437,079,72823,624,3711,290,482,143
71,290,482,14316,544,6436,990,11223,534,7541,273,937,500
81,273,937,50016,544,6436,900,49523,445,1381,257,392,857
91,257,392,85716,544,6436,810,87823,355,5211,240,848,214
101,240,848,21416,544,6436,721,26123,265,9041,224,303,571
111,224,303,57116,544,6436,631,64423,176,2871,207,758,929
121,207,758,92916,544,6436,542,02823,086,6701,191,214,286
131,191,214,28616,544,6436,452,41122,997,0541,174,669,643
141,174,669,64316,544,6436,362,79422,907,4371,158,125,000
151,158,125,00016,544,6436,273,17722,817,8201,141,580,357
161,141,580,35716,544,6436,183,56022,728,2031,125,035,714
171,125,035,71416,544,6436,093,94322,638,5861,108,491,071
181,108,491,07116,544,6436,004,32722,548,9691,091,946,429
191,091,946,42916,544,6435,914,71022,459,3531,075,401,786
201,075,401,78616,544,6435,825,09322,369,7361,058,857,143
211,058,857,14316,544,6435,735,47622,280,1191,042,312,500
221,042,312,50016,544,6435,645,85922,190,5021,025,767,857
231,025,767,85716,544,6435,556,24322,100,8851,009,223,214
241,009,223,21416,544,6435,466,62622,011,269992,678,571
25992,678,57116,544,6435,377,00921,921,652976,133,929
26976,133,92916,544,6435,287,39221,832,035959,589,286
27959,589,28616,544,6435,197,77521,742,418943,044,643
28943,044,64316,544,6435,108,15821,652,801926,500,000
29926,500,00016,544,6435,018,54221,563,185909,955,357
30909,955,35716,544,6434,928,92521,473,568893,410,714
31893,410,71416,544,6434,839,30821,383,951876,866,071
32876,866,07116,544,6434,749,69121,294,334860,321,429
33860,321,42916,544,6434,660,07421,204,717843,776,786
34843,776,78616,544,6434,570,45821,115,100827,232,143
35827,232,14316,544,6434,480,84121,025,484810,687,500
36810,687,50016,544,6434,391,22420,935,867794,142,857
37794,142,85716,544,6434,301,60720,846,250777,598,214
38777,598,21416,544,6434,211,99020,756,633761,053,571
39761,053,57116,544,6434,122,37420,667,016744,508,929
40744,508,92916,544,6434,032,75720,577,400727,964,286
41727,964,28616,544,6433,943,14020,487,783711,419,643
42711,419,64316,544,6433,853,52320,398,166694,875,000
43694,875,00016,544,6433,763,90620,308,549678,330,357
44678,330,35716,544,6433,674,28920,218,932661,785,714
45661,785,71416,544,6433,584,67320,129,315645,241,071
46645,241,07116,544,6433,495,05620,039,699628,696,429
47628,696,42916,544,6433,405,43919,950,082612,151,786
48612,151,78616,544,6433,315,82219,860,465595,607,143
49595,607,14316,544,6433,226,20519,770,848579,062,500
50579,062,50016,544,6433,136,58919,681,231562,517,857
51562,517,85716,544,6433,046,97219,591,615545,973,214
52545,973,21416,544,6432,957,35519,501,998529,428,571
53529,428,57116,544,6432,867,73819,412,381512,883,929
54512,883,92916,544,6432,778,12119,322,764496,339,286
55496,339,28616,544,6432,688,50419,233,147479,794,643
56479,794,64316,544,6432,598,88819,143,531463,250,000
57463,250,00016,544,6432,509,27119,053,914446,705,357
58446,705,35716,544,6432,419,65418,964,297430,160,714
59430,160,71416,544,6432,330,03718,874,680413,616,071
60413,616,07116,544,6432,240,42018,785,063397,071,429
61397,071,42916,544,6432,150,80418,695,446380,526,786
62380,526,78616,544,6432,061,18718,605,830363,982,143
63363,982,14316,544,6431,971,57018,516,213347,437,500
64347,437,50016,544,6431,881,95318,426,596330,892,857
65330,892,85716,544,6431,792,33618,336,979314,348,214
66314,348,21416,544,6431,702,71918,247,362297,803,571
67297,803,57116,544,6431,613,10318,157,746281,258,929
68281,258,92916,544,6431,523,48618,068,129264,714,286
69264,714,28616,544,6431,433,86917,978,512248,169,643
70248,169,64316,544,6431,344,25217,888,895231,625,000
71231,625,00016,544,6431,254,63517,799,278215,080,357
72215,080,35716,544,6431,165,01917,709,661198,535,714
73198,535,71416,544,6431,075,40217,620,045181,991,071
74181,991,07116,544,643985,78517,530,428165,446,429
75165,446,42916,544,643896,16817,440,811148,901,786
76148,901,78616,544,643806,55117,351,194132,357,143
77132,357,14316,544,643716,93517,261,577115,812,500
78115,812,50016,544,643627,31817,171,96199,267,857
7999,267,85716,544,643537,70117,082,34482,723,214
8082,723,21416,544,643448,08416,992,72766,178,571
8166,178,57116,544,643358,46716,903,11049,633,929
8249,633,92916,544,643268,85016,813,49333,089,286
8333,089,28616,544,643179,23416,723,87616,544,643
8416,544,64316,544,64389,61716,634,2600
xem thêm

Các Xe tải khác